A rádiós műfajok legfontosabb elemei

A rádió akusztikus médium, tehát kizárólag ilyen típusú elemeket használhat az információ közlésére. Nyilvánvaló, hogy ezen elemek között a legnagyobb jelentősége az emberi hangnak, s kiemelten a beszédnek van. A rádió másik fontos eszköze természetesen a megkomponált hangzás, a zene. A harmadik pedig az akár természetes, akár mesterséges eredetű hangeffektusok csoportja, amelyek részben akusztikus információt hordoznak, részben a hangzó törzsanyag hátterét képezik, illetve kiegészítik. Végül – bár esetleg elsőre furcsának tűnhet – a rádióműsor fontos része az akusztikus elemek pillanatnyi teljes hiánya, a csend. Vizsgáljuk meg röviden ezeknek az elemeknek a legfontosabb jellemzőit.

Emberi hang és beszéd

A rádió alapeszköze a vox humana, az emberi hang, amely gyakorlatilag bármilyen tartalom megjelenítésére képes. Lényegesen többről van szó, mint az információ beszéd általi közvetítéséről: az ember beszédben ugyanis a megszólaló egész személyisége megjelenik, megtestesül. A műsorvezetők, riporterek illetve a megszólaltatott alanyok, nyilatkozók személyisége, karaktere, műveltsége stb. „átjön az éteren”, és nem egyszerűen az egymás után kiejtett szavak és azok jelentése révén, hanem a nonverbális elemeken, az ún. vokális jeleken keresztül is.

Meghatározó a beszélő orgánuma, amely magában foglalja az illető jellemző hangmagasságát, hangszínét, hangterjedelmét. A hangmagassággal kapcsolatban általános tapasztalat, hogy a rádióban az átlagosnál kissé mélyebb hangfekvés a kedvelt, tehát férfiak esetében a bariton, nőknél pedig a mezzoszoprán: ez tűnik a hallgatók számára kellemesebbnek, megnyugtatóbbnak, sőt, meggyőzőbbnek is. A hangszín a beszélő pszichoakusztikus jellemzője: egyedi jellegzetességeket mutat az illető hangképző szerveinek, a koponya és a mellkas rezonátor üregeinek megfelelően. A vizuális jellegű elnevezéshez hűen például „sötét” és „világos” hangszínről, hangtónusról beszélünk – ezek valójában arra az érzelmi hatásra utalnak, amelyet a beszélő hangjának karaktere kivált belőlünk. A hangterjedelemnek is fontos akusztikus szerepe van a közölni kívánt tartalom árnyalásában, a meggyőző erőben, az érzelmi ráhatásban. Nem mindegy, hogy az elérni kívánt hatás érdekében a beszélő milyen határok között képes hangmagasságának spontán vagy akaratlagos változtatására.

A hangerő, a beszéd hangosságának a mértékeegyrészt a beszélő orgánumának megfelelő, a hangképzés egyedi jellegéből fakadó tulajdonság – mindenkire jellemző az ún. alaphangerő. Ugyanakkor a beszéd hangossága szintén nagyon fontos dinamikus eszköz a tartalom közlésében: a deklaráltan visszafogott hangerő, az elfojtott beszéd, a suttogás vagy éppen az emelt hang egészen a kiabálásig, nyilvánvalóan mind-mind fontos, megkerülhetetlen akusztikus jelei a közlésnek. (Az elektronikus médiában ezen a téren az utóbbi időben az átlagos hangerő növekedése figyelhető meg: ez feltehetően a kereskedelmi adók közötti egyre élesedő verseny sajátos járulékos hatása lehet, illetve szerepet játszhat ebben a tendenciában az igen gyakori reklámok egyébként ma már tiltott, mégis széleskörűen alkalmazott megemelt hangereje.)

A hangsúlyozás ugyancsak jellemző a beszélőre, de bizonyos mértékben természetesen ez is változtatható az elérendő hatás függvényében. Nyilvánvaló, hogy a szükséges nyomatékokat nélkülöző, színtelen, monoton beszédmód nem érheti el a kellő hatást az esetleg kitűnő tartalom ellenére, de az is bizonyos, hogy a silány mondanivalót sem lehet ellensúlyozni minden egyes szó ismételt hangsúlyozásával: az ilyen erőltetett, mesterséges beszédmód minden bizonnyal ellenkező hatást fog kelteni.

Végül a beszédtempó is nyilvánvalóan fontos jellemzője a megszólaló alkatának, személyiségének, amelyet ugyanakkor a pillanatnyi lelkiállapot is jelentősen befolyásolhat. A túlzottan nagy beszédsebesség, a hadarásig fokozott beszédtempó – a hangoskodáshoz hasonlóan – sajnos egyre jellemzőbb, főként a kereskedelmi elektronikus médiában. Ez persze egyrészt csak természetes velejárója a nyugati civilizációban általánosan fokozódó élettempónak, másrészt azonban szintén az idővel és a konkurenciával folytatott kíméletlen verseny következménye. Jelentősége azonban sajnálatosan túlnő a média határain: mintaként szolgálva elsősorban a fiatalabb korosztályok számára, erőteljesen növeli a hadaró stílusban, elnyelt szavakkal, már-már érthetetlenül „kommunikálók” népes táborát.

Nem szóltunk itt a beszédhibákról, a kiejtés, az intonáció, a hanglejtés stb. rendellenességeiről. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a rádiónak vannak bizonyos technikai eszközei némely hiba részleges korrigálására, ilyen például a hang szűrése, kiemelése, sőt akár a beszédtempó módosítása is.

3.3 ábra Vox humana

Zene

A zenei elemek már a rádiózás hőskorában is meghatározóak voltak a műsorfolyamban. Ahogyan korábban szó volt róla, kezdetben ez kizárólag élőzenét jelentett, akár a stúdióba meghívott zenészek, akár helyszíni közvetítés formájában. A hangrögzítés technikai és jogi feltételeinek javulásával azonban sokkal tágabb lehetőségek nyíltak a muzsika számára a „broadcasting”-ban. A zene mind önálló műsorként, mind összetett műsorok fontos elemeként, mind pedig a műsorfolyam bonyolításában egyre fontosabb szerepbe került.

Napjainkban a kereskedelmi rádiók jó része ún. zenei adó, amelynek meghatározott zenei profilja van: a megcélzott közönségtől függően zenei stílusok tucatjait képviselik a popzenétől a népzenén át a komolyzenéig. A leggyakrabban természetesen a könnyűzene bizonyos szegmensei jelentik egy-egy ilyen adó zenei bázisát, s a közben elhangzó információs műsorblokkok sokszor inkább csak kötelező feladatok ezeken az adókon. (Az ilyen rádióadókon jellemző lehet a sugárzott zenék ún. BPM – beat per minute – értéke, vagyis percenkénti leütésszáma, a zene tempójára vonatkozó adat.)

A közszolgálati rádiók számára viszont a különböző zenei stílusok, irányzatok interpretálása is elvárt feladat lehet, ezért ezeken a csatornákon a zene a maga sokszínűségében jelenik meg önálló műsorokban és az összetett műsorok elemeként is. A sokféle zenei stílus alkalmazása, kezelése speciális felkészültséget igényel, ezért ezt a feladatot a sokszor felsőfokú zenei végzettséggel rendelkező, sőt, egy-egy zenei területre szakosodott zenei szerkesztők látják el ezeken a csatornákon.

A rádióadók jellegétől függetlenül, az önálló zenei műsorok, illetve műsorfolyam mellett kiemelt szerepük van az egy-egy zenei motívumra épülő szignáloknak. Az adást indító és záró szignál, a hírblokkokhoz és más állandó műsorokhoz tartozó szignálok, a reklámblokkokat jelző, illetve elválasztó stb. szignálok az egyes adók fontos azonosító jegyei, amelyek mintegy megtestesítik, képviselik a csatorna stílusát. A versenyben persze ezek használata is indokolatlan mértéket öltött, sokszor olyan gyakran, túlhajtva alkalmazzák őket, hogy az már zavaró is lehet.

A zenei elemek használata az összetett műsorokban meghatározó vonása a rádiózásnak, sokféle szerepben jelenhetnek meg: elválasztás illetve összekötés, hangulatfestés, kiemelés, ellenpontozás stb. Külön szót érdemel az ún. poénzene, amely nevének megfelelően poentírozni hivatott az éppen elhangzott tartalmat: mértékkel alkalmazva hatásos lehet, az egyre harsányabb, agresszívabb kereskedelmi rádiózás azonban ezt is túlságosan gyakran hívja segítségül.

A zenei elemek sokszor önállóan jelennek meg, gyakran viszont a szöveggel együtt, ún. „alázene” (aláfestő zene) formájában: ekkor szöveg és zene együtt szólal meg, a szöveg alá halkabban keverve a zenét. Az elválasztó, a témaváltást a zene megváltozott stílusával, hangulatával is jelző zenei bejátszásokkal ellentétben össze is köthetünk szöveges bejátszásokat: a „szárazban” (zenei aláfestés nélkül hangzó) szöveg vége alá beúszó zene ezután önmagában szól egy kis ideig, majd miközben lassan elhalkul, elindul a következő szöveges bejátszás, például riport.

3.4 ábra Főcímzene
3.5 ábra Lezáró zene + szünetjel

Hangeffektusok

A hangeffektusok szerepe egyfelől hasonló a zenei elemekéhez: a megfelelő hangulat erősítése, kiemelés, figyelemfelhívás, ellenpontozás, elválasztás és így tovább. A rádióműsorokban megjelenő hangeffektusok egy része azonban a zenei elemekkel ellentétben természetes eredetű, spontán módon keletkezik, s csak a másik csoportja mesterségesen előállított hanghatás.

Az első kategóriába tartoznak magát az emberi beszédet kísérő hangjelenségek a lélegzetvételtől a sóhajon át a torokköszörülésig. Ezeket a mindennapi életben szinte észre sem vesszük, a mikrofon azonban mintegy „felnagyítja” őket: például az erőteljes, mély, vagy éppen sietős, kapkodó lélegzetvétel is jellemzi, megjeleníti a hallgató számára a beszélőt. Adott esetben ezek a beszéddel járó hanghatások, metakommunikatív jelek árulkodóak lehetnek nemcsak a beszélő alkatára, karakterére, hanem őszinteségére, hitelességére vonatkozóan is.

Szintén fontosak a beszédet, beszélgetést (riport, interjú, kerekasztal beszélgetés stb.) kísérő egyéb hangjelenségek: a fészkelődés zajai, a széknyikorgás, felolvasásnál a papírlapok keltette zaj stb., illetve a környezeti zajok. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatóban plasztikus „kép” keletkezzen a beszélőkről és a beszélgetés körülményeiről. Természetesen a túlzottan erős háttérzaj, például a közlekedés zaja zavaró is lehet, azonban megfelelő mikrofonkezelési technikával mód van ennek jelentős csökkentésére. Ide tartozik a mikrofonon keletkező ún. szélzaj is, amely természetesen fontos jellemzője lehet egy viharban készült helyszíni tudósításnak, egyébként azonban érdemes redukálni a mikrofon borításával.

Sok esetben, elsősorban művészi igényű műsoroknál nem elegendő a hangfelvételen levő, a helyszínen keletkező természetes hanghatások megléte: utólagos keveréssel ilyenkor ezek a hatások kiegészíthetők, mintegy felerősíthetők. Használhatók erre a célra zajokból, zörejekből készített, helyszínek vagy más jellemzők szerint rendszerezett hanggyűjtemények, ún. zajtárak, amelyekben igen változatos hanghatások, természetes effektusok, valamint zajok-zörejek találhatók az ajtónyikorgástól az állathangokon át a technikai eredetű zajokig. Ezeknek az effektusoknak a mértéktartó alkalmazása fontos eleme lehet a rádiós dramaturgiának.

Hangeffektusok ugyanakkor mesterségesen is előállíthatók: egyrészt a természetes elemek technikai módosításával, például digitális manipulációjával, másrészt hangeffektusok célzott gyártásával. Előbbi leggyakrabban alkalmazott módszerei a hangelem lassítása illetve gyorsítása, továbbá egyes frekvenciatartományok kiemelése vagy éppen redukálása, az effektus visszhangosítása, speciális torzítása stb.: ezen eszközök használata révén egészen új auditív hatások adódhatnak az eredeti hangeffektusokhoz. Másrészt a korszerű digitális hangtechnika alkalmazásával a valóságban nem létező, nagyon erős hatású mesterséges hangeffektusok állíthatók elő, ezek jellemzően vagy az elektronikus zene elemeiből indulnak ki, vagy teljesen szabadon komponált elektronikus „zörejek”, amelyek egészen különleges hanghatást kelthetnek.

Fentiek együttesen képezik az összetett rádióműsorokra oly jellemző hangkulisszát: a helyszínre, a térre, a környezet jellegére utaló természetes hanghatásokat, zajokat, amelyek az emberi beszéd hátterét képezik, illetve az ezekhez kevert, természetes eredetű vagy mesterségesen előállított hangeffektusokat, ezek együttes hangzását. Művészi igényű műsorokban (hangjáték, dokumentumjáték, feature stb.) a hangkulissza sokszor nemcsak a tér megjelenítésére szolgál, hanem az idő múlásának, illetve az idősíkok váltásának érzékeltetésére is alkalmas lehet.

3.6 ábra Hangeffektus

A csend

“A megfelelő szó megteszi hatását, de soha egyetlen szó sem lehet olyan hatásos, mint egy jól időzített szünet.” (Mark Twain)

Ahogyan a fejezet elején rögzítettük, a rádióadás az érzékelés egyetlen csatornájára ható és időben lefutó produktum. Az adásnak tehát ritmusa van, amely a program különböző szintjein is megnyilvánul: meghatározott ritmusa van a napi programnak, a benne elhangzó műsoroknak, a műsorelemeknek és a bennük megszólaló hangoknak – beszédnek, zenének, effektusoknak egyaránt. E ritmus létrejöttében pedig igen fontos szerepe van annak, amikor a rádió éppen „nem szól”, vagyis amikor csend van: csak egyetlen pillanatra, vagy akár hosszú másodpercekig. A csend az az állapot, amikor éppen nem hallunk semmilyen hangot. A zenén kívül a legnagyobb jelentősége ennek természetesen az emberi beszédben van, akár spontán megszólalásról – nyilatkozat, interjú, riport stb. – van szó, akár előre megírt szöveg interpretálásáról – hírolvasástól hangjátékig. Az emberi beszédben a csendet többnyire a hallgatás jelenti, amikor tehát valaki késlelteti a megszólalását, vagy megszakítja a beszédét, nem szólal meg egy ideig. Ennek a hallgatásnak, beszédszünetnek, mint speciális metakommunikációs eszköznek fontos szerepe van. A rádió esetében nem mindegy persze, hogy a beszélő önmagában, kommunikációs partnerek (riporter, beszélgetőtársak) részvétele nélkül, csak a hallgatókhoz szól, vagy pedig valamilyen típusú párbeszéd részvevője.

Előbbi esetben a csend többnyire tudatosan alkalmazott eszköz lehet – előadás, nyilatkozat stb. –, amely a szöveg tagolásával, a szükséges appercepciós idő biztosításával, nyomatékosító hatásával elősegítheti a megértést. (Természetesen az arányérzék itt is döntő: egyre divatosabb sajnos manapság a mesterségesen és túlságosan tagolt, „szájbarágó” előadásmód, amelyet számtalan apró szünet alkalmazásával valósít meg a beszélő.) Közismert retorikai fogás a hatásszünet, amelyet egy lényeges gondolati elem elhangzása előtt tart a beszélő. Az ilyen beszédszünet hossza meghatározó, ha nincs is feltétlenül egyenes arányban az elérni kívánt hatással. A tapasztalatok szerint a megfelelő hosszúságú hatásszünet „kitartásához” jelentős rutin, sőt bátorság szükséges a beszélő részéről, ezért ilyesmire inkább csak gyakorlott megszólalók – előadók, oktatók, politikusok stb. – vállalkoznak.

A másik, rádióműsorban gyakoribb eset, amikor két vagy több ember kommunikál egymással. Az ilyen kommunikációs helyzetekben megnyilvánuló csendet létrejöttének körülményei alapján szoktuk jellemezni, és így beszélünk váratlan, feszült, kínos, döbbent, várakozással teli, leleplező stb. csendről. Ezeknek óriási jelentőségük lehet egy rádióműsorbeli beszélgetésben is: egy-egy hallgatás információs értéke a rádióhallgató számára akár meg is haladhatja a teljes dialógus formális tartalmának információs értékét! Természetesen a rutinos megszólalók a beszélgetésben is alkalmazzák a „szóló” kommunikációs műfajok fentebb említett, csendre épülő eszközeit: kivárással, hatásszünettel vagy éppen a válasz késleltetésével fokozhatják az általuk elérni kívánt eredményt. Napjaink felgyorsult ritmusa azonban a rádióban is érezteti hatását, amely a gyakorlatban nemcsak a beszéd ritmusának már említett gyorsulását jelenti, hanem éppen a beszédszünetek redukálását is. Sajnos, egyre elterjedtebb az a gyakorlat is, hogy a felvett anyagokat a tartalmi montírozás után még „áttisztítják”, vagyis minden apró kis beszédszünetet kivágnak, hogy a beszéd gyorsabb, pergőbb legyen – és ezáltal persze kevesebb műsoridőt igényeljen. E gyakorlat követői feltehetően nincsenek tisztában a kivágott „felesleges” csendek felbecsülhetetlen információs értékével.

A csend hosszának a rádióban azonban tényleg van határa. A művészi igényű produkciókban, tehát hangjátékokban, dokumentumjátékokban stb. természetesen ez a határ igen magas lehet, vagyis a dramaturgiai elemként alkalmazott teljes csend akár hosszú-hosszú másodpercekig tarthat, hiszen éppen ezáltal éri el a kívánt erőteljes hatást. Ezt a hallgató természetes folyamatként éli meg, s nem zökkenti ki a produkció élvezetéből a mégoly hosszú csend sem. Merőben más a helyzet azonban az élő, információs vagy akár szórakoztató műsorok esetében: ekkor aránylag kis időtartamú csend az, amelyet a hallgató komoly feszültség, sőt akár aggodalom nélkül képes elviselni. Egy ilyen műsorfolyamban hirtelen beálló „süket” csend már három-négy másodperc után elviselhetetlenné válhat, ugyanis a hallgatóban a hiba gyanúját kelti, ennél lényegesen hosszabb csend tudatos (előre nem jelzett) alkalmazása tehát a rádiózásban nem javasolt.