Műsorelemek készítése

Hangos újságírás

A fenti műsorelemek készítésének általános szakmai szabályai alapvetően megegyeznek az újságírás más területein (írott-, online-, elektronikus sajtó) érvényes törvényszerűségekkel. A téma kiválasztásától az „anyag” megvalósulásáig hasonló folyamat zajlik a különböző médiumokban, így a rádióban is. Van azonban néhány olyan jellegzetesség, amelyet a műsorkészítésnél feltétlenül figyelembe kell venni:

A témaválasztás kritériumai természetesen itt is az aktualitás, érdekesség stb., – tévhit viszont az, hogy hanyagolni kell a nem „rádiószerű”, tehát inkább vizuális jellegű események (például hídavatás vagy kiállítás-megnyitó), jelenségek bemutatását. Ahogyan a későbbiekben még szó lesz erről, a rádió különleges képessége éppen a hallgató fantáziájára építőláttató erejében rejlik.

A szükséges információk megszerzése, feldolgozása, illetve azok hitelességének gondos ellenőrzése a médiában szokásos módon történik. A rádiós feldolgozásban azonban a hitelesség, a kompetencia, illetve a szakszerűség érdekében gyakran alkalmazunk megszólalókat: az „utca emberétől” közéleti szereplőkön át tudósokig-művészekig sokféle közreműködő segítheti a rádióst mondanivalója kifejtésében, hitelesítésében, élményszerű megjelenítésében. Az ő kiválasztásuk, majd megnyerésük és megszólaltatásuk a rádiós munka fontos feladata: a megszólalóknak egyrészt meg kell felelniük a hitelesség, illetékesség, rátermettség stb. feltételeinek, másrészt különösen alkalmasnak kell lenniük a mondanivaló plasztikus és hatásos megfogalmazására spontán élőbeszédben. A rádiós munkatársnak minderről érdemes tehát előzetesen meggyőződnie, ha lehetséges, például telefonbeszélgetés révén. És bizony nem szabad kétségbeesnie akkor sem, amikor a rátermettnek mutatkozó alany „élesben”, tehát az adásban vagy felvételen elbizonytalanodik, netán belezavarodik a mondandójába: egy jól irányzott elterelő, akár privát megjegyzés elvonhatja a figyelmét az őt feszélyező mikrofonról, s azután már megkönnyebbülve térhet vissza eredeti mondandójához.

A rögzített – tehát nem élő – műsorok, illetve azok elemei a felvételt követően szerkesztésre kerülnek. Ez a folyamat tartalmilag hasonló ahhoz, amely például a nyomtatott sajtóban is történik az anyag felvétele után: a kevésbé fontos részeket elhagyjuk, a fontosakat feszesebbre, hatásosabbra szerkesztjük, és így tovább. Lényeges különbség azonban, hogy a rádiós műsorelemek esetében a tartalmi szempontok mellett erősen latba esnek a dramaturgiai megfontolások. Az elhangzó, időben egymást követő információknak nemcsak a tartalma, hanem a ritmusa, hangulata, érzelmi töltete stb. mind-mind meghatározó lehet mondandónk hatékony megjelenítése érdekében. Kicsit szakszerűbben: a vokális kommunikáció korábban már ismertetett metakommunikatív elemeinek – hanghordozás, hanglejtés, beszédritmus stb. – figyelembevételével történik a felvett anyag hatásos szerkesztése. (Minderre a műsorelemek szerkesztésénél még visszatérünk.)

4.1 ábra Ismeretterjesztő műsor lead-je

A rádiós munkamegosztás

Annak a folyamatnak, amelynek során egy rádióműsor megszületik, az újságíró csak az egyik részvevője. A technológia összetettségéből adódóan több munkaterület képviselőinek összehangolt tevékenysége nyomán jön létre a rádiós produkció, néhány ilyen fontos funkciót tehát érdemes kicsit közelebbről is megismernünk.

Bemondó: nem véletlenül kezdjük vele, hiszen a rádiózás hőskorában – illetve már azt megelőzően, a telefonhírmondó időszakában – egyértelműen ők testesítették meg ezt a médiumot. Ma már jobbára csak a közszolgálati csatornákon van szerepük – hírolvasás, konferálás stb. –, ott azonban mintegy mintaként szolgálnak a közönség számára a helyes, tiszta beszédet illetően. Tökéletes hangképzés és beszédmód, kellemes orgánum és persze magas szintű műveltség (idegen nyelvek ismerete stb.) szükséges mindehhez.

Műsorvezető: ma már elsősorban ők képviselik az egyes adókat, az ő hangjuk, stílusuk a meghatározó a csatornák arculatában. Ők jelentik a közönséggel való kapcsolattartást, velük azonosulnak az adót kedvelő hallgatók. A kereskedelmi rádiókban ez főként élő, interaktív adások, műsorfolyamok vezetését jelenti, a közszolgálatiakban szerkesztett, rögzített műsorokét is. Ezekben a beköszöntéstől, a műsor tartalmának ismertetésétől az egyes bejátszások felkonferálásán illetve utólagos kiegészítésén át a munkatársak ismertetéséig és az elbúcsúzásig „viszik a hátukon” a műsort. (Ld. lejjebb: összetett műsorok.)

Riporter: a mai rádiózásban a másik legismertebb funkció, hiszen a riporterek készítik a szerkesztett műsorok gerincét adó interjúkat és riportokat. Mindez az előző két szerephez hasonló kvalitásokat igényel, természetesen az elsődlegesen szükséges újságírói képzettség és képességek mellett. Műsorvezetőként is megjelenhet, amikor stúdióinterjúk sorozatában, kerekasztal-beszélgetésekben moderátorként szerepel.

Szerkesztő: sokszor a nevét sem jegyzik meg a hallgatók, pedig ő a rádiózás legfontosabb szereplője! Legtöbbször ő találja ki és tervezi meg a műsort, választja ki a munkatársakat, szervezi a megvalósítást, szerkeszti, montírozza („vágja”) az elkészült nyersanyagot – és így tovább. A végzettség, illetve a szakmai tapasztalatok alapján a szerkesztők ma már általában ún. szakszerkesztők, vagyis specializálódnak a közélet, a kultúra, a sport stb. területein. Vannak, akik mindvégig a háttérben maradnak, de manapság még gyakoribb, hogy a szerkesztő egyben a műsorvezetői feladatokat is ellátja.

Rendező: ennek a funkciónak leginkább a művészi produkciók – hangjáték, dokumentumjáték, irodalmi összeállítás stb. – készítésekor van jelentősége a dramaturg szerepével együtt, és mindez természetesen csak a közszolgálati csatornákra jellemző. A szerkesztő szerepe az ilyen műsorok esetében is nagyon fontos, a tartalom szempontjából meghatározó funkció, azonban a művészi megvalósítás és az egész produkció összefogása a rendező feladata.

Zenei szerkesztő: a zenei szerkesztők alapvetően meghatározzák egy adó zenei arculatát, jellegét, hangulatát. Emellett az egyes konkrét műsorok zenei anyagának összeállításáért felelősek, legyen szó egy több órás élő, közönségkapcsolatos műsorról, vagy egy rögzített blokkokból álló összetett magazinról. A kifejezetten könnyű-, vagy komolyzenei adók (vezető) zenei szerkesztői természetesen tartalmilag is meghatározók az adott csatornát illetően.

Technikus/hangmérnök: végül, de tényleg nem utolsósorban kell szólnunk a műsorok technikai megvalósításáért felelős szakemberek szerepéről. A stúdió hangszigetelt ablakának túloldalán, a technikai helység vezérlőpultjánál ülő hangtechnikus (vagy magasabb képzettségű) hangmérnök nélkül nehezen lenne megvalósítható egy-egy összetett, sokféle műsorelemből – rögzített riportok, archív bejátszások, élő bejelentkezések, átkötő zenék, effektusok stb. – álló műsor színvonalas lebonyolítása. Tény azonban, hogy kisebb kereskedelmi adóknál már szinte ismeretlen ez a fogalom: egyetlen személy, mint szerkesztő-műsorvezető-riporter-zeneiszerkesztő-technikus stb. ül a stúdióban, s számítógép segítségével bonyolítja az általa vezetett adást.

Rádiós bázisműfajok készítése

Az újságírásban használatos műfaji felosztás – információs-, vélemény-, átmeneti- és összetett műfajok – helyett induljunk ki ezúttal abból, hogy a (prózai) rádióban döntő szerepe az emberi beszédnek van, de nem mindegy, hogy az előre megkonstruált, megírt szöveget kelt életre, vagy rögtönzött, spontán megszólalásról van szó. Ez egy jelentős választóvonal a rádiós munkában: két fontos műfaj, műsorelem tartozik az előbbi kategóriába, a hír és a (nem élő) tudósítás, illetve a másikba az interjú és a riport. Szemügyre vesszük továbbá az összetett műsorok készítését és végül az élő, interaktív adások bonyolítását.

Hír

A rádióban elhangzó hírnek tartalmilag természetesen az ismert újságírói kritériumoknak kell megfelelnie, azonban figyelembe kell venni e médium sajátosságait, elsősorban a már említett időbeliséget. Ugyanis a nyomtatott, illetve online sajtóban is kiemelt szerepe van a hír indító mondatának, az ún. lead-nek,a rádióban azonban még fontosabb, mondhatni sorsdöntő az indítás. Az első néhány szó vagy megragadja a hallgató figyelmét, vagy már oda sem figyel, s így „elvész” az adott hír a közönség számára. Ezért nem szabad például egyébként fontosnak tartott, de kevéssé ismert nevekkel, komplikált adatokkal, elsőre értelmezhetetlen részletekkel kezdeni a hírt. Ellenkezőleg: hatásos, esetenként akár drámai felütéssel (ami nem azonos a szenzációhajhászással!) kell kezdeni a megfogalmazást – plasztikus, tömör, lényegre törő stílusban.

A rádiós hír egésze is a médium jellegéhez alkalmazkodó stílust kíván: kifejezetten rádióra kell fogalmazni a hírt! Mintegy hallanunk kell a leírt mondatokat a bemondó hangján, tehát ezek a mondatok nem lehetnek hosszúak, bonyolultak, többszörösen összetettek, vagyis beszédben nehezen összefoghatók. Ugyanakkor az időbeni tömörség nem jelentheti a túlzott gyorsaságot, mert akkor a hallgató esetleg nem lesz képes követni a tempót, felfogni az információk gyors egymásutánját. Időt kell hagynunk erre, például egy fontos elem későbbi megismétlésével, a kevéssé ismert, idegen kifejezések magyar megfogalmazásával és így tovább. Ami pedig a hírek egymásutánját, a hírblokk szerkezetét illeti, természetesen az újabb, frissebb hírek kerüljenek előre, illetve azok, amelyek közelebbről érintik – akár földrajzi, akár átvitt értelemben – az adó célközönségét.

Tudósítás

E műfaj legjellemzőbb válfaja az ún. esemény-tudósítás, amelynél tehát az újságíró jelen van az éppen zajló események színhelyén. (Természetesen vannak olyan váratlan események – természeti vagy egyéb katasztrófák stb. –, amelyeknél nincs idő a tudósítás előzetes megfogalmazására, de ezektől most eltekinthetünk.) A személyes jelenlét, az események átélése határozza meg a tudósítás jellegét: ezt a jó rádiótudósítás minden rendelkezésre álló eszközzel érzékelteti. Nagyon fontos lehet ebben a környezet, a valóságos háttér érzékletes bemutatása, jellemezése. Ehhez segítséget nyújthat a helyszín akusztikája, az esetleges háttérzajok és más, hangban is megnyilvánuló momentumok, vagyis a tudósítás esetében nem hiba az esetleg kicsit zajosabb háttér, hanem éppen ellenkezőleg, a hitelességet erősítheti.

A tudósítónak azonban mindezeken felül is érzékeltetni kell a jelenlétet, vagyis plasztikus leírást kell adni a helyszín – az esemény szempontjából – meghatározó vonásairól, hangulatáról, az érintett személyekről stb. Továbbá a tudósítás ugyan nem vélemény-műfaj, mégis miközben az újságírónak az a feladata, hogy minél objektívabb módon mutassa be az eseményt, annak fontos jellemzőit, ugyanakkor a tudósítás megfogalmazása csak akkor lesz valóban hiteles, ha tartalmaz a saját személyiségén átszűrt szubjektív elemeket is. A jó tudósítás ugyanakkor nemcsak a saját tapasztalatok, a begyűjtött információk összefoglalását jelenti, hanem tartalmazza például az esemény fontos szereplőinek megnyilvánulásait is. Ez megoldható a tudósításba szerkesztett valódi, rövid interjú-elemekkel is, de gyors és hatékony megoldás lehet az ún. függő beszéd alkalmazása, amelynél a megszólalók véleményét a tudósító foglalja össze rövidített formában.

4.2 ábra „Fantasztikus” tudósítás

Interjú

Ez a rádiózás máig leggyakrabban használt alapműfaja. Minimum kétszereplős: az egyik a megszólaltatott interjúalany (lehet több is), a másik az újságíró. Céljától és mélységétől függően sokféle lehet: villám-, informáló-, tényfeltáró-, portré-, körinterjú és így tovább. Az alapvető cél – a portré- és életút-interjúkat leszámítva – a kérdés-felelet formájában történő információszerzés: az interjú alanya birtokában van (lehet) bizonyos információknak, amelyeket az újságíró segítségével oszt meg a hallgatókkal.

A rádióinterjúra való felkészülés a többi médiumhoz hasonlóan történik: gondos információgyűjtés a kiszemelt témára vonatkozóan, az interjú alanyának kiválasztása, felkérése, felkészülés az „interjúalanyból” (!), az interjú céljainak, szerkezetének, menetének átgondolása, esetleg kulcskérdések konkrét megfogalmazása. Ezen a ponton meg kell állnunk egy pillanatra: a jó riporter természetesen tudja előre, hogy mit akar, és így többé-kevésbé azt is, hogy mit kérdezzen. Ennél azonban még fontosabb az, hogy valóban meghallja, amit partnere mond! Ez látszólag evidens, azonban gyakran megfigyelhető, hogy a kérdező a saját, előre eltervezett gondolatmenetét próbálja követni mindenáron, s közben nem veszi észre, hogy alanya az ügy szempontjából valami döntően fontosat mondott. A jó riporter ilyenkor viszont lemond eredeti koncepciójáról, és „ráharap” az elhangzottakra, ily módon hasznosítva a helyzet adta új lehetőséget.

Minden tekintetben a rádióriporter feladata a beszélgetés irányítása, ez azonban nem történhet erőszakosan, és főként nem tolakodhat előtérbe, nem válhat főszereplővé az újságíró: a hallgató az interjúalany válaszaira kíváncsi elsősorban. Persze, bizonyos kényes témák esetén a részletekbe menő, tényfeltáró interjú egyfajta szóbeli párbajjá is alakulhat, hiszen az újságíró nem köteles beérni semmitmondó, a lényeget kikerülő válaszokkal vagy éppen elterelő visszakérdezéssel. Az ellenkező végletben pedig éppen a kevéssé rutinos válaszadó szorul segítségre, különösen élő adásban, ahol a feszültség a meglehetősen bénító mikrofonlázban nyilvánulhat meg: a riporter figyelmet elterelő, lazító kérdéssel segíthet ilyenkor alanyán. Mindez érvényes a ma oly gyakori, divatos – hiszen egyszerű és olcsó – telefoninterjúkra is, azonban ezek nélkülözik a közvetlen személyességet, és ennek következtében bizony sokszor nem is eléggé hitelesek.

4.3 ábra Ismeretterjesztő interjú

Riport

Ez a műfaj az előző háromra épül, azonban a rádióriport egy lényeges elemmel gazdagabb náluk: valamilyen eseményt, történés-sorozatot dolgoz fel a riporter személyes jelenléte, közvetlen tapasztalatai, aktívkrónikás attitűdje révén. A jó riporter tehát – ha nem is avatkozik az események menetébe – részese mindannak, ami a helyszínen történik. Az események jellege és kimenetele, az esetleges tét, a szereplők viszonya stb. széles skálán határozza meg a riport hangulatát az idillitől a drámaiig: a jó riport nem nélkülözi az érzelmi töltést, miközben a krónikásnak meg kell őriznie tárgyilagosságát, objektivitását, elfogulatlanságát – ami bizony sokszor nem könnyű.

A riport tehát a legnagyobb felkészültséget igénylő rádiós műfaj, amelynek magas színvonalú művelését csak jelentős gyakorlat révén lehet elsajátítani. A riporternek az események sűrűjében kell lennie, észrevenni minden fontos mozzanatot, beleélni magát a helyzetekbe, esetleges konfliktusokba, és ezek közvetítéséhez mindig gyorsan megtalálni a megfelelő partnereket (riportalanyok), kihozni belőlük a maximumot – akár elfogódottságuk leküzdésében segítve vagy akár éppen elterelő szándékukat felismerve és leleplezve. Meg kell találnia az érzékeny egyensúlyt a háttérbe húzódó közvetítő és a tények, az igazság felderítésében érdekelt, akár „kíméletlen” krónikás szerepe között. A jó rádióriportban roppant fontos szerepe van a helyszínnek, az időnek és a térnek, amelyben az események zajlanak: a környezet hangjai segítségével, a hallgató számára esetleg követhetetlen események plasztikus közvetítésével, láttatásával válik valóságos kis műalkotássá, önálló dramaturgiával bíró médiaelemmé.

Ez a mű (kivéve az élő riportot) a helyszínen felvett nyersanyag vágásával, montírozásával nyeri el végső formáját: a kevésbé releváns, érdektelenebb vagy éppen zsákutcának bizonyuló részektől meg kell válni, hogy az anyag feszesebb, hatásosabb legyen. Arra a kérdésre, hogy „mennyivel többet kell felvenni?” egy jó riporthoz (interjúhoz), nehéz általánosan érvényes választ adni. Ideális esetben ugyanis kvázi-élő felvételt készíthetünk, amelyből elegendő kivágni egy-két apró bakit, zavaró momentumot, és máris készen vagyunk; bonyolult helyzetben, nehezen megnyilvánuló riportalanyokkal stb. pedig akár még három-négyszeres „túlforgatás” is kevésnek bizonyulhat. A lényeg: ha a riporter a helyszínen nem volt a helyzet magaslatán, akkor a vágóasztalon sem lehet már csodát művelni, a gyenge anyagból lehetetlen „ütős” riportot montírozni.

4.4 ábra Hangulatfestő riport

Összetett műsor

Az összetett, szerkesztett műsorok az eddig tárgyalt elemekből, továbbá hangmontázsokból, publicisztikai elemekből, archív bejátszásokból, dokumentum anyagokból, zenei elemekből, hangeffektusokból stb. alakíthatók ki. Az ilyen szerkesztett műsorok elkészítésénél a legfontosabb szempont a rádiós produkciók már említett időbeli lefutásának figyelembe vétele: az arányos és hatásos dramaturgia, a műsor ritmusának a megalkotása. Ebben természetesen döntő a műsor indítása, felvezetése: ha ez nem eléggé figyelemfelkeltő, megragadó, a hallgató esetleg átkapcsol másik programra. A hatásos indítás fontos eleme lehet sokféle hangzó anyag: egy megfelelő zenei részlettől az utcai hangmontázson át egy archív önvallomásig – lényeg a hallgató érdeklődésének a felkeltése, amelyet azután természetesen már „csak” fenn kell tartani gondos szerkesztéssel, megfelelő építkezéssel, a különböző típusú műsorelemek variálásával, rövidebb és könnyebb, illetve hosszabb és fajsúlyosabb anyagok felhasználásával. A műsor (felelős) szerkesztőjének természetesen joga van a tudósítások, interjúk, riportok stb. további montírozására, átszerkesztésére, ha tartalmi, illetve dramaturgiai szempontból ezt szükségesnek ítéli. Majd következik a műsor lezárása, amely dramaturgiai szempontból a felvezetéshez hasonlóan kiemelten fontos: a mondanivalót a végén tartalmilag és hangulatilag is össze kell foglalni, az utolsó megszólalások, illetve hangzó műsorelemek kicsengése különösen jó hatásfokkal marad meg a hallgatókban, tehát ez sorsdöntő a műsor hatása, sikere szempontjából.

A szerkesztői munka mellett az összetett műsor sikeressége a műsorvezetőn múlik: ő az, aki kapcsolatba lép a hallgatókkal, aki mintegy végigvezeti őket a műsoron, eljuttatja a befogadót a kívánt célhoz. Ennek érdekében a műsorvezetőnek is a teljes személyiségét kell latba vetnie: nem elég egyszerűen felkonferálni az egyes műsorelemeket, esetleg összekötni őket, illetve reagálni rájuk stb. A jó műsorvezető mintegy azonosul a szerkesztett műsor témájával/témáival, s hozzáadja személyisége megnyilvánulásait, személyes reakcióit, élményeit, hitvallását. Ezáltal tudja bevonni igazán a hallgatóságot, nem pedig valamiféle „objektív”, távolságtartó, kívülálló konferanszié szemlélettel. A jó műsorvezető már a műsor elején megszólítja a hallgatókat, fenntartja érdeklődésüket, s így ők érzik, hogy valaki hozzájuk beszél…

4.5 ábra „Szonda 25” összetett rádióműsor

Élő interaktív műsor

Ez a műsortípus egyre népszerűbb, különösen a kereskedelmi típusú rádiócsatornákon. Élő, friss, a pillanatnyi aktualitásokhoz rugalmasan alkalmazkodó jellegén túl ennek feltehetően az is oka, hogy aránylag kevés erőforrást, vagyis kevesebb előzetes munkát (bejátszások), és kevés közreműködőt igényel – tehát viszonylag olcsó. A benne szereplő nyilatkozatok, tudósítások, interjúk, riportok stb. is jórészt élő (főként telefonos) megszólalások, amelyek így nem igényelnek hosszadalmas utómunkát. Az ilyen műsor erős vonzereje viszont, hogy ún. közönségkapcsolatos, vagyis a hallgatóknak módjuk van megnyilvánulni, véleményüket közreadni, magyarul részévé válni a műsornak. Ez elsősorban telefonon, élőbeszédben valósul meg, de az sms és az internet is eszköze lehet az interaktivitásnak. A műsorvezető dolga, hogy ezeket a megnyilvánulásokat a megfelelő ütemben és mennyiségben „becsatornázza” a műsorba.

Ebben az esetben tehát valójában a (felelős) szerkesztő, a műsorvezető és a közönség folyamatosan és együtt alakítják a műsort. A kapcsolat fenntartására sokszor külön munkatársat, ún. „telefonos”-t alkalmaznak, aki fogadja a hallgatók hívásait, és eldönti, kiket kapcsol be az adásba. Nos, az ő felkészültsége, lélekjelenléte, ízlése meghatározza az ilyen műsorok tartalmát és hangulatát: a hallgatói megszólalások ugyanis nagyon „erősek” lehetnek, és rányomják a bélyegüket az egész műsorfolyamra. A jó szerkesztő ennek tudatában van, és nem rest saját maga vállalni e kapocs szerepét a műsor és hallgatósága között.

4.6 ábra Közönségkapcsolatos műsorrész