7. fejezet - MOZGÓKÉPI FORMANYELV – ÉLET A KÉPEN KÍVÜL

Nagy Ernő

Tartalom

Mi a kép?
A képiesített társadalom
Kép léttan - a kép ontológiai státusza
Mikor mozdult meg a kép?
A mozgókép, mint kommunikáció
A mozgókép készítés formai eszközei
Kompozíció
Plánok rendszere
Kameramozgások
Világítás, színdramaturgia
A mozgókép készítés tartalmi eszközei
Műfajok
Dramaturgia
Utómunka
Filmidő - az ismeretterjesztő film időkezelése
Ellenőrző kérdések

Mi a kép?

A képiesített társadalom

A huszadik-huszonegyedik század az infó-kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődésének az időszaka az emberi fejlődéstörténetben. A technikai fejlődés – ami a Flusser-i definíció szerint, a szerkezeti összetettség által megnyert funkcionális egyszerűség – lehetővé tette és teszi, hogy a másodperc tört része alatt az ember részt vegyen a földrészeken átívelő kommunikációs világháló bármely mozzanatában. Megállapítható, hogy a kommunikációs technikák megújulásával az egyének közötti tartalmi kommunikációban nem következett, nem következhetett be, az eszközök fejlődésével párhuzamos léptékű, tudati előrelépés. Sőt, minderre az általános emberi reakció, nem sokkal mutat túl a technikai eszköz, tehát a puszta tárgy birtoklásából eredő megelégedettség érzésen. Ha elemző módon figyeljük a folyamatot, akkor persze megállapíthatjuk, hogy az infó-kommunikációban tapasztalható konvergencia folyamata, menthetetlenül magához kötötte az emberi fejlődéstörténettel azonos korú képet és az elektronikus mozgókép - a video - a legnagyobb átalakítást végezte rajta funkcionálisan, formai és tartalmi kereteit tekintve. Ezen folyamatok eredője a számítástechnika, ami átszőtte a társadalom egészét és ma, a mindent átható, mindenhol jelen lévő számítástechnika - ubiquitous computing[39], ubicomp - világában élünk.

A képkészítő és megjelenítő eszközök elterjedésének múlt századi forradalma által meghatározott huszonegyedik század – bátran megállapítható – vizuálisan nyomasztóan agyonbombázott kort hozott létre. Radikálisan megváltozott a képekhez való viszonyunk, immáron szinte csak képeken keresztül faljuk a minket körülvevő világot. A korai mágikus – képi – gondolkodás, amely az írásbeliség kialakulásának a bölcsője volt, látszólag visszaveszi az uralmat a társadalmi folyamatok felett, ám ez csak látszat. Mai képeink már nem a szakralitáshoz kötődnek és nem a transzcendenciával való kommunikálást szolgálják, funkciójuk megváltozott. Ez alapvetően nem baj, de ezzel együtt megváltozott és máshoz kötődött az értékük is. A nagy számok törvényei által generálják a képeket a felhasználók, és így „…tapétává lesznek: ahelyett, hogy bemutatnák a világot, meghamisítják, míg végül az ember az általa létrehozott képek funkciójában kezd élni”.[40]

A tudati kondíciónkat visszatükröző képvilágban botorkálunk most, talán még nem véglegesen elveszetten. Hogyan változtatta meg a képet az, hogy a konvergencia folyamata által infó-kommunikációs eszközzé vált? A képekben hordozott latens idő változott meg, tűnt el. A készítés folyamatában a fény hatására már nem rejtett - latens - kép keletkezik, hanem azonnali - instant - kép. A befogadói attitűd lerövidült, eltűnt a nézéssel eltöltött idő, a tűnődés, nézelődés gesztusa. Képfogyasztóvá tette a nézőt a bármikor, bárhol keletkező, hatalmas mennyiségű instant kép. A képfalóvá degradált néző látóvá válásának esélye minimálissá zsugorodott, de hogy ne érezze magát annyira rosszul az ember, lehetővé vált, hogy mindenki készíthessen képet, szinte akármivel, így a képiesítési folyamat termelőjeként jelenjen meg. Mindannyian nézők és képkészítők vagyunk, a huszonegyedik század képiesítési folyamatának alanyai, állítmányai és tárgyai. Gyártjuk a képeket legtöbbször anélkül, hogy fogalmunk lenne arról, hogy mi a kép, amit létrehozunk, hogyan keletkezik, miért van, és miért fontos nekünk. Felületi és felületes tudással készítjük a legtöbb képet mindenről, mindenkiről és mindenhol. Nehezen vagy nem észleljük a képkészítés aktusának lényegi momentumait, „a halandóság leltárának”[41] létrehozása közben, elősegítjük és elszenvedjük a képek mindent átható uralmát. Kimondható, hogy legtöbbször pusztán elkövetjük a képet és nem készítjük, pláne nem fényírjuk. A közvetlen tapasztalást háttérbe szorító, egymással képeken és egyéb interfészeken keresztül kapcsolatban lévő emberek számára, ma talán nehezebb megoldásokat találni a problémáira és tartalmi – lényegi – dolgokról beszélni egymással, mint valaha. Az érdemben lefolytatott tartalmas beszélgetések száma egyébként is mintha folyamatosan csökkeni látszana. A legkevesebbet, a legtöbb dologról tudjuk ez által, informáltak vagyunk, de ez nem segít a megélt tapasztalatokból fakadó empátián, belátáson és együttműködésen alapuló társas kapcsolatokhoz. Pedig képeink segíthetnének abban, hogy ne a zavarodottság látszólagos uralmát kelljen elszenvednünk. Meg kellene próbálnunk egyszerű nézőből látóvá válni, de ez nem egyszerű.

Persze a külvilágnak mutatott, képi reprezentációinkon keresztül megjelenített formai keretrendszer – nevezzük életnek –, a képfogyasztói szempontok szerint vizsgálva, rendben van. De megállapítható, hogy a technikai közvetítettség mögé bújt ember – nicknevek, avatárok ingoványos second life világában, a tömegmédiumok uniformizált séma közösségeiben, ahol a láthatatlanság köntösében keresi saját boldogulását – nem ismeri fel, hogy a torz képek és az eszköz vezérelt attitűd által, önmaga köré épített képi világ, válságba sodorja őt.

A képek valóságának világában nehezebb létrehoznunk a valóság képeit, mint bármikor. A tanult láttatók felelőssége nagyobb, mint valaha.

Kép léttan - a kép ontológiai státusza

Platón barlangjában

A majdnem 2500 évvel ezelőtt leírt platón-i barlanghasonlat példabeszédében - erősen egyszerűsített formában értelmezve - a valóság áll a látszat ellenében. A hasonlatban a látszat világa, a barlang belvilágában lobogó tűz fénye és a beszűrődő fény által a falra rajzolt árnyak, árnyékok. Ezek az árnyak szimbolizálják a barlanglakók számára az egyedül ismert valóságot. A barlangon kívüli világ pedig az ideák világát jelzi, ahova nem jutnak el, vagy nem akarnak eljutni a barlangban élők, inkább szemlélik az ideák világának egyszerűsített árnyváltozatait, lenyomatait. Ahhoz, hogy valaki a barlangon kívüli világgal szembesülni tudjon, vagy akarjon, segítségre van szüksége. Valami felé való törekvésünkben tehát, meg kell találnunk az odavezető utat, a tanulás útját. Platón szerint a filozófusok segítségével. Ezt a hasonlatot természetesen az ideatan, az örök és változatlan lényeg esszenciák feltételezett birodalmának és az ahhoz fűződő viszonyunknak az ábrázolására használta Platón. A hasonlat azonban, ha mai, virtuális világunkhoz fűződő kapcsolatunk perspektívájából szemléljük, kaphat egy sajátos huszadik-huszonegyedik századi értelmezést és karaktert. A barlanghasonlat elsődlegesen nyilván nem a képek keletkezésének mikéntjére utal. De a képekben megnyilvánuló élményekhez való viszonyunkon keresztül definiálja a képek által létrehozott és a valósnak vélt világhoz fűződő kapcsolatunkat. Az ideák valóságának az élménye, amely képeken vagy emlékképeken keresztül jut el hozzánk, áll a példabeszéd középpontjában. A hasonlat helyzetleírása kísértetiesen hasonlít mai állapotunkhoz, a képiesített társadalomban létező huszonegyedik századi embert interfészeken elérő világ által létrehozott helyzethez.

Plinius

Idősebb Plinius (Kr. u. 23-79) Historia Naturalisában azt írja, hogy az első kép úgy keletkezhetett, hogy egy vándor hosszú útja során egy tengerpartra érkezett. Ahogy a magas partról leért a homokos fövenyre megállt, és a hullámok és a végtelen táj megfigyelése közben, kisütött a nap, a vándor észrevette saját árnyékát a homokon. A kezében lévő vándorbotjával körberajzolta az árnyékot, majd arrébb lépett és az árnyékának a körvonala ott maradt a homokban rögzítve. Ám nem sokáig tudott eltűnődni az árnyék rögzítésének a problematikáján - az első képen -, mert jött egy hullám és elmosta a homokban a lenyomatot. A történet vándora, első képkészítési tapasztalatával egyből szembesült az azóta is az egyik legkényesebb kérdésként felmerülő, rögzítettség vagy archiválás problematikájával.

Barlangrajz

A tudományos megközelítés a legkorábbi, megmaradt képek fellelhetőségi helyeihez, a 33 000 éves Chauvet-i vagy Pont d’Arc-i, a 28 000 évvel ezelőtti Altamira-i illetve a későbbi Lazcaux-i barlang festményekhez köti a kép megjelenését, és a képek korai funkcióinak meghatározását. Az emberi kultúrtörténet korai képi ábrázolásait a kép funkciói a mágia, a varázslás világának eszközévé tették. A kép kezdeti mágikus szerepe az ember életében a vadászattal, ennek következtében az életben maradással függtek össze. Ezekkel a barlang falán rögzített állat és ember ábrázolásokkal indult el a kézzel készített képek története. A csupán 17 000 évvel ezelőtti Lazcaux-i barlangrajzokkal kapcsolatos kutatások árnyalták az addig kialakult elméletet, a képek funkcióját illetően. Felvetették és bizonyították a lehetőségét annak, hogy egy mítosz illusztrációival van dolgunk, amelynek folyományaként a képek más szerepet is szolgáltak, a mágikus vadászati funkció mellett. A barlangok teret adtak termékenységi szertartásoknak, illetve avatási helyek is lehettek. Mindenesetre mindegyik funkció azt erősíti, hogy a prehisztorikus korban az ember, akinek vagy aminek a képét birtokolni, megjeleníteni, rögzíteni tudta, afölött - azt gondolta - hatalmat gyakorolt. Ezek az ábrázolások, képek egy rítus részei voltak, amely rítusban kiegészítő szerepük volt. Ám jól bizonyított ott létük miatt, hozzájuk kötődött, a rítusban betöltött funkció, ezért a képi jelentés és értelmezés, a mágikus varázslatok világával került először összefüggésbe. Később az írás megjelenésével a képek és a hozzájuk kötődő gondolkodásmód megváltozott, Vilém Flusser A fotográfia filozófiája[42] című művében így ír erről:

“ Úgy tűnik, hogy egyszer már, a Kr. előtti második évezredben, kritikus méreteket öltött az embernek ez az elidegenedése a saját képeitől. Ezért néhány ember megpróbált visszaemlékezni a képek mögötti eredeti szándékra. Megkísérelték szétszaggatni a kép-felületeket, hogy szabaddá tegyék az utat a mögöttük rejtőző világhoz. Az volt a módszerük, hogy a felületről kiszakították az egyes képelemeket és sorokba rendezték őket: feltalálták a lineáris írást. És ezzel a mágia, cirkuláris idejét átkódolták a történelem lineáris idejévé. Ez volt a "történelmi tudat" és szűkebb értelemben a "történelem" kezdete. Ettől fogva a történelmi tudat a mágikus ellen irányult - ez a harc még érzékelhető a zsidó próféták és a görög filozófusok (különösen Platón) elkötelezett képellenességében.”

A technikai kép

A kézzel készített kép fejlődését taglalja a festészet története. Ezzel szemben a mi vizsgálódásaink célpontja a technikai kép. A technikai eszközök segítségével csapdába ejtett fénylenyomatokat hívjuk így. Mégis fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a technikai kép előfutára hosszú évezredeken keresztül, a kézzel készített kép volt. A technikai képek lehetnek kémiai és fizikai úton készített képek. Ez annyit jelent, hogy kémiai reakciók útján létrejövő fénylenyomatról beszélünk vagy fizikai törvényszerűségek által megjelenítettről. A technikai kép megjeleníthetőségének a gondolata a természetben előforduló vetett és vetített árnyékok, a különböző lenyomatok és a tükröződések megfigyeléséhez köthető. Ezek azok a képformák, amelyek az emberi tevékenységtől függetlenül, folyamatosan jelen vannak a minket körülvevő világban. Mi most ezen a helyen nem foglalkozunk az emberi agyban megjelenő és létrejövő képekkel, miután ezek az agy által konstruált látványok a teljesen szubjektív illúzió tartományába tartoznak. Ezen képek vizsgálatát a látás és agykutatók végzik. Visszatérve a technikai kép fogalmához, születésük meghatározó eleme a kiemelés és a kiemelésen keresztül létrejövő távolság, tehát az eltávolítás aktusa, amin keresztül a kiemelt rész új jelentést kap. Ezt a kiemelést végzi el egy eszköz, ami bármilyen emberi közreműködés nélkül is képes elvégezni feladatát. Arra, hogy ennek a kiemelésnek az elvégzésére bizonyos feltételek megléte és természeti szabályok felhasználásával képes lehet egy eszköz, a tizenkilencedik század közepén jött rá szinte egyszerre Niépce, Talbot és Daguerre. A régóta ismert camera obscura[43], elvét felhasználva alakították ki azt a képkészítő és rögzítő berendezést, nevezzük fényképezőgépnek[44], amelynek a különböző változataival és a rögzítés folyamatosan máig változó lehetőségeivel elindult a technikai képek világának története. A camera obscura alapelvét legkorábban Abu Alhazen[45] (965-1041) arab természettudós írta le optikával foglalkozó könyvében. Ezt a művét 1572-ben Opticae Thesaurus címen fordították le latinra.

Minderről bővebben a Képi fordulat - beszélgetés Peternák Miklóssal[46] című írásban olvashatunk.

Mikor mozdult meg a kép?

Mielőtt a kép megmozdulásának körülményeit vizsgálnánk meg, vezessünk be egy általános állókép definíciót. Greguss Pálra[47] hivatkozva azt mondhatjuk: „A kép, kétdimenziós intenzitás eloszlás”. Ezt azért fontos itt és most tisztázni, mert ez egyfelől minden képre igaz, nem csak a technikai képre, másfelől a mozgókép kifejezés nem a kép természetére, hanem a befogadó által érzékelt látványra utal, vagyis helyesebb lenne mozgónak látszó képről beszélnünk. Minden mozgókép állóképek sorozatából hozza létre a mozgás illúzióját. Ahogy Boross Mihály írta a tizenkilencedik század végén „a való élet élettelen tárgyon mozgó mását”. Tehát az állókép a kiinduló pont és azt, hogy a szem tehetetlensége miatt, mozgásnak érzékeljük a másodpercenként tizenhat - vagy több - egymást követő állóképkockát, először is fel kellett ismerni. Ez a felismerés majdnem egyidős az első kémiai alapú technikai kép elkészülésével. Az első fényképet 1826-ban készítette Joseph-Nicéphore Niépce[48], nyolc órás expozíciós idővel, egy üveglapra. 1832-ben a belga fizikus Joseph Plateau[49] létrehozott egy eszközt, amit fenakisztoszkópnak nevezett el, ekkor mozdultak meg az állóképek először.

A rövid videofilmben láthatjuk a kezdetleges eszköz segítségével, állóképekből létrehozott mozgóképet.
7.1 ábra Zoetrop - video

Természetesen a fenakisztoszkópban használt képek, rajzolt képek voltak. Így tehát azt lehet mondani, hogy a mozgókép megjelenését az animáció kezdeti lépésnek is nevezhetjük. A fenakisztoszkóp és később a zoetrop tehát előbb jelent meg, mint a Niépce-féle heliográfiát a negatív-pozitív eljárás felé továbbvivő dagerrotípia. A heliográfiát tökéletesítő Daguerre, eredményeiről 1839. január 7-én számolt be a Francia Tudományos Akadémián.

1832-től a mozgókép gondolatának a megjelenésétől, a film megszületéséig 1895. december 28-ig, az eltelt hatvanhárom évben, egy rendkívül összetett technológiai fejlődési folyamat ment végbe. Erről azt lehet elmondani, hogy a film megszületését nem lehet egy eseményhez kötni, bár nagyon sokan a párizsi Grand Caféban lezajlott 1895. december 28-i vetítéshez kötik ezt. Ha áttekintjük ezt az időszakot, akkor a legfőbb állomások a következő nevekkel és dátumokkal hozhatók összefüggésbe:

1833. Simon Stampfer fenakisztoszkóp-zoetrop,

1839. Henry Fox Talbot papír negatív,

1846. Elias Howe a varrógép feltalálása ami a filmtovábbítás mechanikai hátterét teremtette meg,

1877. Émile Reynauld a vetítő praxinoszkóp készítője, ami a mozi előfutára,

1878. Eadweard Muybridge vágtató lovak fényképezése 1/1000 sec. expozícióval,

1888. Étienne Jules Marey madár fényképezés hajlékony filmcsík és a továbbító mechanizmus ötvözésével,

1888. George Eastman által készített átlátszó cellulóz filmtekercs,

1891. Edison-Dickinson féle kinetoszkóp nézőszekrény,

1894. Latham csoport a Latham-hurok alkalmazása,

1895. Skladanowsky fivérek bioszkóp,

1895. Filoteo Albertini kinetografo

1895. Lumiére fivérek kinematográf.[50][41] Sontag, Susan (2007): A fényképezésről. Európa.

[50] Thomson-Bordwell (2007): A film története. Palatinus. 35-43.o.