A mozgókép készítés formai eszközei

Kompozíció

A kép elsődleges formai rendszerét hívjuk kompozíciónak. A képi kompozíció leglényegesebb pontjait a kép keretéhez kell kötnünk. Ennek megfelelően a kompozíciót meghatározó elsőszámú tényező a kép kerete. El kell dönteni, hogy mi van a képen belül és mi esik azon kívülre. Ez annyira egyszerűnek tűnik, hogy nem szokás elgondolkodni ezen, Péterffy András[51] filmrendező után szabadon mindezt úgy fogalmazhatjuk meg: „a képnek kerete van”.

A kereten - a kép szélein - belüli tér az, amivel a kompozíció által a képkészítő általában foglalkozni szokott, mégis könnyen belátható, hogy ha rossz helyre „illesztjük” a kép keretét, akkor nem lesz mit megszerkesztenünk a többi kompozíciós eszköz segítségével. Ebből kiindulva már a keret aránya (a filmnél a képkapu mérete - 1:1,85 az Egyesült Államokban, 1:1,66 Európában), meghatározó a kompozíció kialakításában. A videonál ez 4:3 azaz 1:1.33 vagy 16:9 azaz 1:1,77 közül valamelyik, manapság a HD technika elterjedésével a 16:9-es képarány válik egyeduralkodóvá.

Térjünk itt ki egy pillanatra a kép azon tulajdonságára, amit úgy közelíthetünk meg a legjobban, ha felismerjük, hogy léténél fogva kiemel a környezetéből. Szerencsés, ha mindezt úgy teszi, hogy utal az őt körülvevő, képen kívüli világra is. Tehát sűrít, esszenciálisan közelíti meg a tárgyát és nem csak pusztán ábrázol. A jó kép - és itt most csak arról beszéljünk - nem csak az ábrázolt dolgot jelenti, hanem azon túlmutatóan hordoz valamit a képen nem látható világból sőt, a fogalmak, érzetek, érzelmek, vágyak, szintjén is kommunikál a nézőjével. Ezt a fajta sűrítési funkcióját akkor tudjuk a leginkább létrehozni, ha a kompozíciós eszközöket tudatosan használva építjük fel a kép vizualitását.

Szimmetria, perspektíva, aranymetszés

A korábban már idézett Greguss Pál fizikus által bevezetett és használt definícióból kiindulva - a kép két dimenziós intenzitás eloszlás - könnyen belátható, hogy a térbeli koordinátarendszer z tengelyét elveszítve, csak az x és y tengely mentén gondolkodva tehát síkban kell létrehoznunk a tér ábrázolásának teljes érzetét.

Ennek megfelelően kell alkalmaznunk a képzőművészetben már a korai reneszánsz óta tudatosan jelenlévő középpontos vagy tengelyes szimmetria, vagy a perspektíva, az átlós vagy háromszög kompozíció illetve az aranymetszés szabályrendszerét.

A középpontos szimmetria szabálya szerint komponált fénykép.
7.2 ábra Középpontos szimmetria
A tengelyes szimmetria szabálya szerint komponált fénykép.
7.3 ábra Tengelyes szimmetria
Épület perspektivikus torzításban ábrázolt fényképe.
7.4 ábra Perspektíva
Gyalogút átlós kompozícióban megjelenített képe.
7.5 ábra Átlós kompozíció
Téli táj fákkal, háromszög kompozícióban.
7.6 ábra Háromszög kompozíció
Egy lépcsőház felső képe, az aranymetszés kompozíciós szabályának megfelelően, a Fibonacci számokkal és a megfelelő területi arányokkal.
7.7 ábra Aranymetszés

Ezeknek a szerkesztési alapelveknek természetesen folyamatos és szoros összefüggése van a plánok rendszerével (7.3.2) illetve a kameramozgással (7.3.3). Adódik mindez abból, hogy a mozgókép a Bresson-i meghatározott pillanattal (decisive moment) szemben úgy hozza létre a „halandóság leltárát” (S. Sontag), hogy a mozgás rögzítése, a folyamatok reprodukálhatósága magában rejti az idő rögzítésének közvetlen módszerét. (Lásd bővebben Andrej Tarkovszkij: A megragadott idő)

A többteres kompozíció

A kompozícióban a térérzet létrehozásának fontos eszköze az úgynevezett többteres kompozíció, ezt leginkább többsíkúnak vagy többrétegűnek lenne helyes nevezni miután fentebb már tisztáztuk, hogy a kép alapvető tulajdonsága a két dimenzió. Itt most eltekintünk a 3D technológiák elemzésétől. Ennek a kompozíciós formának az a legfőbb tulajdonsága, hogy két vagy három egymástól jól megkülönböztethető síkra osztja a kamera előtti teret. Az objektívhez a legközelebb helyezkedik el az előtér, majd a középtér és azt követi a háttér. Ennek a kompozíciós formának a használata színpadszerűen mozgalmassá teszi a képet.

Előtér és háttér egymástól élességgel elválasztva egy kétteres kompozícióban.
7.8 ábra Kétteres kompozíció
Előtér, középtér, háttér egy képen belül.
7.9 ábra Háromteres kompozíció

Az élesség és életlenség

A kép élességi viszonyait, általában a kép technikai paramétereihez számítják, ám az élesség és életlenség aránya a mélységélesség, a technikai képek világának a meghatározó kompozíciós eszköze. Könnyen belátható ez, ha a képen belüli élességi pont megváltozásából adódó úgynevezett átélezésre gondolunk. Ez a formanyelvi eszköz az emberi szem azon tulajdonságát használja ki, hogy a néző önkéntelenül keresi a képen belül az optikailag éles részeket, mert abból kiindulva próbálja értelmezni a látott képet. Az élesség megváltoztatásával a nézőnek ki lehet jelölni a képen belül, hogy mit szeretnénk, ha a továbbiakban figyelne miután a szeme önkéntelenül követi a képen belüli élesség vándorlását, áttevődését. Egy kép mélységélességi viszonyai nagyban függnek a felvételnél alkalmazott objektívektől. Másik bizonyítéka az élesség kompozíciós hatásának, ha arra gondolunk, hogy pár évvel ezelőtt a DSLR fényképezőgépek által létrehozott mozgókép, az optikai leképzési arány megváltozása miatt, visszavezette a video képet a filmes mélységélességi tartományba. Ez a megjelenés pillanatától kezdve a mai napig hihetetlen népszerűségnek örvend. Mert az egyszerű video kép is - nem csak a broadcast - élhetett ezután az élesség által történő kiemelés és az életlenség által létrejövő lágy képi hatások eszközével. Egyesek egyenesen az SD-HD átállás jelentőségéhez hasonlították ennek a lehetőségnek a megjelenését.

Az élesség megváltozásának kompozíciós szerepe, mozgóképpel demonstrálva.
7.10 ábra Átélezés - video

A fény

Ez a kompozíciós eszközök sorában az egyik legfontosabb. Hiszen elnevezéséből is adódóan a fotográfia - a technikai kép létrehozása legyen az kémiai vagy fizikai álló vagy mozgókép - a fényírás tudománya. Mindez azon alapszik, amit Kepes Gyögy[52] így ír le: „A tér tapasztalása szorosan kapcsolódik a fény tapasztalásához. Fény nélkül nem látunk, látás nélkül nincs látható tér. Vizuális értelemben a tér nem egyéb, mint fény-tér.”[53] A kép fényhez való viszonyát is hasonlóképpen fogalmazhatjuk meg, ha nincs fény, akkor nincs kép sem. Ezen túlmenően, a fény határozza meg a kép hangulatát, a jó képre szoktuk azt mondani, hogy atmoszférikus. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a képet a megvilágítás vagy a fényviszonyok olyan kontrasztossá teszik, hogy a kép tónusrendje a csúcsfényektől a legsötétebb árnyékos részekig terjed. Tehát egy színre értelmezve, a teljes tónus tartományt átfogja azzal, hogy egy adott színt a fehértől a feketéig megjeleníti. Másrészről a fény iránya, mennyisége, a megvilágított és árnyékos területek aránya, az úgynevezett foltosság, alapvető a fény és a kép viszonyát vizsgálva, így ezek összessége határozza meg a kép karakterét.

A képi kompozíció tulajdonságai között kell megemlíteni, hogy a kép helyes exponálása alapvetően fontos, de a fény tudatos használata - a megvilágítás, ennél sokkal kifinomultabb jelentéshordozó, nem azonos a helyes expozícióval.

Lásd bővebben: Világítás, színdramaturgia 7.3.4

A szín

A szín a képen belül a színes film megjelenése óta a kompozíció lényegi eleme lehet, ha tudatos használatával a figyelem irányítás fontos eszközeként viszonyulunk hozzá. A komplementer, vagy kiegészítő színek kontrasztjával például olyan gondolati, érzelmi és asszociációs hatásokat lehet elindítani a nézőben, amelyek segítségével a film dramaturgiai vonala erősödik. A színekről való lemondással, tehát fekete-fehér kép alkalmazásával is egyfajta színdramaturgia valósítható meg.

A gép- vagy kameraállás és az optikai látószög

Gépállásnak nevezzük az optikai tengely és a kép témája közötti szöget. Normál gépállásnak nevezzük, amikor a kamera szemmagasságból dolgozik állványról vagy vállról, és az optikai tengely vízszintjében készül el a kompozíció. Alsó gépállásnak nevezzük, ha az optikai tengely vízszintjéhez viszonyítva felfelé dolgozik a kamera. Felső gépállásnak, ha az optikai tengely vízszintjéhez viszonyítva lefelé dolgozik a kamera. Az alsó és a felső gépállás érdekes játékot kínál a geometrikus perspektíva által létrejövő rövidülés tudatos használatára. Ezen felül bizonyos unalomig ismert, látott dolgokhoz való viszonyunkat segíthet újra definiálni egy-egy bátor nem várt gépállás.

Az optikai látószög: a helyesen megválasztott gyújtótávolságú objektívvel vagy optikai tartománnyal, olyan látószögekkel készíthetünk képeket, amelyek segítségével speciális optikai hatásokat tudunk a kompozíciónkhoz rendelni. Például makró objektívek, halszem lencse, stb. Ezek léte vagy nem léte alapvetően befolyásolják a képi fogalmazás minőségét.

Egy érdekes látószög vagy egy jól megválasztott élesség, vagy szín, önmagában öröm, de nem mond sokat. Tudatosan kell alkalmazni a kompozíciós eszközöket, amelyek egymásra épüléséből jön létre az a képi világ, ami a kompozíciók összességén keresztül szolgálja a film létrejöttét, dramaturgiáját. Természetesen ebben az esetben a tudatosságon van a hangsúly és nem azon, hogy mindent mindig alkalmazni kell.

Plánok rendszere

Ahogy fentebb már kifejtésre került, (7.3.1) a kép kerete a kompozíció kiindulási pontja. A keret viszonya a kép alanyához határozza meg az úgynevezett képkivágást. A képkivágás közkeletű elnevezése a plán. A különböző képkivágások formai és tartalmi, szerepe akkor derül ki számunkra igazán, ha megpróbáltunk már két snittet egymás után vágni, vagyis részt vettünk utómunkában. Általánosságban elmondható, hogy a plánok rendszerének alapegysége az ember. A mozgókép egyik, jellegzetes - a plánokon keresztül is megnyilvánuló - tulajdonsága az a közelség, intimitás, amivel a nézőjét ab ovo bevonja, elkalauzolja a témájához. Ennek egyik legfontosabb eszköze:

A közeli vagy premier plán

A képkeret egészét kitölti az arc, a kompozícióban a kép felső széle vágja a fejtetőt. Az ennél is közelebbi a makró tartományba tartozó szuper közeliben csak az arc egy részlete - szem, orr, száj - látszik. Minden rezdülés, metakommunikatív jel jól megfigyelhető, és azonnal jelentéshordozóvá tehető ezeknek a plánoknak a használatával. Megfelelő dramaturgiai előkészítés és átgondoltság után érdemes használni, pontosan azért, hogy megtartsa semmihez sem hasonlítható hatását. A példaként bemutatott képek David Attenborough: A növények magánélete (BBC, 1995.) című filmjéből valók.

Egy virágot megfigyelő arc közeli képe.
7.11 ábra Premier plán
Repítőszőrökkel ellátott magot tartó kéz szuperközelije.
7.12 ábra Szuper plán

A szekond plánok vagy fél közelik.

A szekond plánok között megkülönböztetünk szűkszekondot, ahol a kép alsó széle a mellkas vízszintes közép vonalában metszi a figurát. Szekondot, ahol a szegycsont és a köldök közötti távolság felénél fut a kép alsó széle. Illetve bőszekondot, ahol a csípő vonala a kép alsó széle. Ezeknél a plánoknál, ahogy haladunk az egyre tágabb kompozíciók felé, fokozottan ügyelni kell a fej és a kép felső széle közötti távolság helyes megválasztására. A példaként bemutatott képek Robert J. Flaherty: Nanuk, az eszkimó (1922.) című filmjéből valók.

Nanuk, az eszkimó szűk szekond képe.
7.13 ábra Szűk szekond
Nyla az eszkimó asszony szekond plánban komponált képe.
7.14 ábra Szekond
Nanuk eszkimó bő szekond képe halászat közben.
7.15 ábra Bő szekond

Ezekben a plánokban szoktuk a leginkább megjeleníteni a film főszereplőjét, amennyiben fontosak a gesztusok, amelyekkel a megszólalását kíséri. Két ember párbeszédének is, a szekond plánok adta képkivágások, a leginkább szokásos megjelenítői.

A totál.

A totál plánok a leginkább leíró jellegű képkivágások. A kistotál egy speciális, műfajhoz köthető formája a western filmeknél használt, úgynevezett amerikai plán, ahol az embert és környezetét úgy ábrázoljuk, hogy a figurát a kép alsó széle a térd felett vágja. Az amerikai plán kialakulásának az a magyarázata, hogy a revolverhős oldalán lógó fegyverével együtt szerepeljen a végső összecsapás előtt a képen. Egyébként kistotálnak azt nevezzük, amikor az ember tetőtől-talpig szerepel a kompozíción és az őt körülvevő környezet jól felismerhető. A totál kép az embert a környezete részévé teszi, de a figura pontosan azonosíthatóan felismerhető. Ezzel szemben a nagytotálban leginkább a csak távolról megfigyelhető tájformákon, vagy mozgásokon van a hangsúly, ebben a plánban az ember a táj, a környezet alkotó elmévé válik. Az amerikai plán Jacques-Yves Cousteau: A csend világa (1956.) című filmjéből származik, a kistotál és a totál a már idézett Nanuk, az eszkimóból, a nagy totál pedig Jan Sverak: Olajfalók (1988.) című filmjéből bemutatott kép.

Cousteau kapitány búvárruhába öltözik.
7.16 ábra Amerikai plán
Nanuk az eszkimó léket keres, teljes alakos kép.
7.17 ábra Kistotál
A jégtáblákon ugráló eszkimó.
7.18 ábra Totál
Expedíciós autó halad a távolban a kép alján.
7.19 ábra Nagytotál

A filmkészítés forgatást követő fázisa, az utómunka vagy vágás, ahol a fentebb leírt plánok szerint felvett snitteknek az egymás utáni használatával lehet kialakítani, azt a dinamikus ritmust, amely a film tartalmával harmonizál. Általános alapelv, hogy azonos témájú kép esetén legalább két plán különbségnek kell lennie az egymásra vághatósághoz. Tehát egy szekondra nagy valószínűséggel, rá lehet vágni az ugyanabból a szögből készült kistotált. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet azonos plánokat egymásra vágni, hanem inkább azt, hogyha azonos plánok kerülnek egymásra, akkor bátran változtassunk a kamera látószögén tehát például egy felső-szekond után használjunk egy alsóból fotografált szekondot.

Kameramozgások

Ahogy a mozgóképnek egyértelmű jellemzője és éltetője a képen belüli mozgás, a kamera mozgása is a filmek magától értetődően természetes formanyelvi eszközévé vált. A kamera folyamatos mozgása a nézőben a filmtérben való intenzív jelenlét, a bevonódás, a közelebb kerülés asszociációját kelti, de fokozhatja a mozgalmasság érzetét, vagy a feszültséget is. A kamera a film egy kitüntetett pillanatában való megmozdítása a mozgáskövetésen túl, hangsúlyos dramaturgiai elemmé tehet bizonyos snitteket. Ezért nagyon fontos, hogy a mozgások kivitelezése mindenkor pontos és technikai problémáktól mentes legyen. Természetesen a különböző kameramozgások egymással is kombinálhatók.

A svenk

Svenknek nevezzük az állványon lévő kamera vízszintes illetve függőleges pásztázó mozgását. Tankönyvi eset szerinti végrehajtása a következő: fix (álló) komponált képből indul a mozgás és fix komponált képbe érkezik. Jellegénél fogva leginkább leíró, illetve mozgáskövető funkciója van ennek a kameramozgás típusnak. Használatakor nem feltétlen szükséges az elejének vagy a végének a használata. Dinamikus változata az úgynevezett rántott svenk, amikor a két végpont közötti átállás olyan gyors, hogy a képtartalom elmosódik.

Vízszintes irányú állványhoz kötött különböző ritmusú kameramozgások filmje.
7.20 ábra Különböző tempójú és hosszúságú svenkek - video

A fahrt

Fahrt-nak vagy kocsizásnak hívjuk a mozgó tárggyal párhuzamosan mozgatott kamerát. Alapesetben külön kiépítet fahrt sínen gurul ilyenkor a kamera egy kis kocsira szerelve, amit általában a fahrtmester mozgat. Az operatőr a kamerával együtt, fent ül a fahrtkocsin. Vannak motorosan hajtott változatai is. Hatása a nézőre a mozgó tárgy párhuzamos vonalú követésével létrejövő intenzív mozgásélmény. A mozgás és a benne rejlő energia megjelenítésének egyik legjobb eszköze. Ennek az egyik korai klasszikus példája az 1959-es Ben Hur című William Wyler film kocsiverseny jelenete, amit a magyar származású Marton Endre rendezett. Természetesen a fahrt-ot használják finom mozgásokhoz is, amikor valaminek a megközelítése vagy zárt tereken, termeken való áthaladás érzékeltetése a cél. Fontos eszköz még akkor is, amikor az előtér és a háttér különböző sebességű elmozdulása miatt létrejövő speciális térábrázoló hatást akarunk létrehozni.

A felvételen rövid kocsizó mozgás látható.
7.21 ábra Fahrt mozgás - video

A krán

A krán mozgás vagy daruzás használatával a kamera úgy tud gépállást (lásd gépállások 7.3.1.6) változtatni, hogy az alsó vagy a felső gépállás megváltozásából eredő mozgásélmény és látószög valamint a perspektíva-változás eredményezi a vizuális hatást a nézőben. Használata például: egy parkban a fák koronájának magasságból indul a mozgás, ekkor a park felső nagy totálja az induló kompozíció. A kamera lassú ereszkedésbe kezd, a mozgás a park egy padján ülő újságot olvasó férfi szekondjáig tart. A néző számára is olvasható a vezércikk címe. A közelkerülés folyamatának élményét adja ez a mozgás, ennek fordítottja az eltávolodást jelenti. Itt szükséges megemlíteni azt a formanyelvi eszközt, amit úgy hívunk, hogy belsővágás. Ekkor, a kamera mozgása által változik meg egy adott snitten belül a képkivágás, azaz a plán. Az előbb vázolt esetben a nagytotáltól kezdve a szekondig szűkült a képkivágás és ezt felvétel technikával, folyamatos hasznos kameramozgással értük el.

A krán mozgás bemutatása mozgóképpel.
7.22 ábra Krán mozgás - video

A vario

A vario a változtatható gyújtótávolságú objektívek azon tulajdonsága, hogy felvétel közben lehet a képkivágást változtatni egy szervomotor rendszer és egy vezérlőgomb segítségével. A variozható, vagy röviden vario objektívek általánosságban két-három blende értéket veszítenek a fényerejükből a nagylátószög és a teleobjektív állás között. Leginkább gyors plán váltásra alkalmazzuk ezt az optikai mozgást, persze ez alól is van kivétel. Alfred Hitchcock 1958-as Szédülés című filmjében alkalmazta először a vario mozgást fahrt-tal kombinálva, ez egészen bámulatos térnyúlás élményt eredményezett.

Nyitás és zárás változtatható gyújtótávolságú objektívvel.
7.23 ábra Kétféle variomozgás, a ráközelítés és a távolodás - video

A steadycam

Ezt a kamera stabilizáló rendszert 1976-ban használták először a Dicsőség útján című filmben. Elterjedését hihetetlen flexibilitásának köszönheti. Használata közben az operatőr egy speciális mellényre erősített csillapító rendszeren keresztül tartja a kamerát, és ez minden rezgést kiszűr. A kamera és a kép folyamatosan úszik a térben, ajtón át, lépcsőn le, fel stb. Kifejezetten alkalmas eszköz a hosszú snittes követés, az elbeszélő dramaturgia megvalósításához. Játékfilmeknél az intenzív jelenlét érzékeltetésére az egyik legalkalmasabb eszköz.

Kamera mozgás steadycammel felvett jelenete.
7.24 ábra Steadycammal felvett jelenetek - video

A kézi kamera

A kézi kamera használata a dokumentumfilmes felvételi eszköztár jellemző tartozéka. Ezen alapesetben azt értjük, hogy a megfelelő fizikumú és képzettségű operatőr a felvétel során a vállán tarja a kamerát. Két kezével illetve szemgödrével, adott esetben fejével is stabilizálja, pozícionálja az eszközt. Ebben az esetben a kezelőszervek folyamatos kontrollja (fókusz, vario) és az összes mozgás kivitelezése is az ő egyszemélyi felelőssége, feladata. Természetesen, ha a körülmények úgy kívánják, akkor nyújtott karral felemeli a gépet, vagy hóna alá szorítva leguggolva készít felvételt. Minden eddig megismert mozgás kivitelezhető kézi kamerával, természetesen nagy rutin és fegyelem szükséges hozzá. Bármilyen a kamerába épített képstabilizáció (Steadyshot) ellenére, a felvétel jellegén utólag látni lehet majd az emberi életfolyamatokból adódó speciális remegést, pulzáló mozgást. Ez koncepcióvá tehető és akkor nem zavaró, viszont számolni kell vele, még a leggyakorlottabb operatőröknél is. Hatása a felhasználási területből - a dokumentumfilmekből - adódóan a hitelesség, az ottlét érzete.

Kameramozgások kézikamerával forgatva.
7.25 ábra Kézikamerával felvett jelenetek - video

Világítás, színdramaturgia

A világítás és a fények kezelése az operatőri munkának a legkifinomultabb, legtöbb esztétikai érzéket és kulturális háttértudást igénylő és megsejtető része. Ha valaki meg akarja érteni a fények tudatos használatának a logikai rendszerét, akkor a legjobban akkor jár, ha megfigyeli a természetben a napszakokhoz, az évszakokhoz és az időjárás változásokhoz kötődő fényváltozásokat és elraktározza magában azokat a hangulatokat, amelyek eközben érik. Az épített környezetben tudatosan megfigyelt esti utcai világítás, az autók lámpáinak visszfénye a vizes úttesten, az épületek üvegfelületeinek tükröződései által létrehozott különböző fényhatások, mind-mind hozzásegítenek ahhoz, hogy a képen belül majd emocionális tartalommal megtölthető fénykonstrukciók birtokába jussunk. A legfontosabb, hogy ezeket megfigyelni és emlékezetünkben rögzíteni tudjuk. Ez a feltétele annak, hogy majd adott alkalommal emlékezetünkből előhívni legyünk képesek, tehát alkalmazzuk a minket ért vizuális élményt, hangulatot, egy másik szituációban, egy képkészítési helyzetben.

Minden képnek a fény az éltető forrása. Ez elsősorban a láthatósághoz köthető tény, ám a világítás és a fények tudatos kezelése és a képi kompozícióban történő használata, nem ezt jelenti. Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk a pontos (helyes) expozíció szükséges, de nem elégséges feltétele a jó képnek. A video kép megvilágításáról fogunk beszélni, ami a technika előrehaladásával egyre inkább közelíti a tradicionális filmes világítás logikáját.

A hangulati egység

Az első és legfontosabb, hogy képeinknek valamilyen hangulati egységet képzeljünk el. Ez fakadhat a témából, illetve lehet attól független is és lehet az alkotói látásmód következménye, lenyomata. A fontos az, hogy erős, atmoszférateremtő erő legyen a film - itt mozgókép értelemben használva - vizualitásában kódolva. A képi anyag legyen a fény által atmoszférikus, és ez nem a látás, hanem a látásmód, az operatőri látásmód következménye. Nem megyünk bele annak a részleteibe, hogy ez kinek mit jelent, de általánosan elmondható, hogy nem az uniformizáltság és a másolás a lényeg, hanem a megmutatás, felmutatás sokféleségében rejlő, a nézőt vizuális kalandra hívó játék, az emocionális azonosulást kiváltani képes esztétikai vonzóerő. Jó példa az uniformizált vizualitásra a szappanoperák képi világa. Ezek az anyagok a maguk sematizmusában hordozzák azt a fajta riasztóan együgyű képi megvalósítást, amit csak a kultúra kódjaitól megfelelően izolált, a sztorival - különböző okokból - végletekig azonosulni akaró, átlagnéző hisz el. Természetesen el lehet mondani azt, hogy akik ezeket készítik, tisztában vannak a világítástechnikai alapfogalmakkal. De nem elég a világítási tankönyvekben leírtak szolgai lemásolása. Ebből is kiindulva szeretném azt elkerülni, hogy bárki úgy gondolja, ha úgy rakja le a lámpákat, vagy olyan fényt használ, ahogy azt itt, vagy másutt olvasta, akkor ő már biztosan jó képet készített.

A ma létező tradicionális képi kultúra kódjainak fejlődését leginkább képzőművészeti múzeumokba és gyűjteményekbe járva sajátíthatjuk el. Ezeket a kódokat a festők alakították ki, az ő képeik hordozzák azokat a fénykonstrukciókat és színhangulatokat, amelyekre a mai napig építkeznek a világ vezető operatőrei.[54] Ehhez a több évszázados vizuális örökséghez járul hozzá, a technológiai kultúra által létrehozott modern képi világ folyamatosan generálódó avantgárd gesztusaival, és ennek a kettőnek a súlyozott arányából kell, hogy létrejöjjön egy megjelenítésre érdemes látvány.

A fehéregyensúly

A videokép és a fény kapcsolatát vizsgálva az egyik legfontosabb tényező a kamera fehéregyensúly beállítása. A kamerának meg kell mondani, hogy melyik fényforrást tekintse fehérnek. Ez a sokféle manuálisan beállítható értéken túl, két alap értéket, úgynevezett gyári értéket vagy preset beállítást tartalmaz, ami külső fényre 5600 Kelvin, belső fényre 3200 Kelvin. A videokép hangulatának a meghatározásában ez a beállítás az egyik legnagyobb hatású tényező, mert minden fényforrás és fényvisszaverő felület színét ezzel a beállítással lehet egyszerre befolyásolni. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan változtatni kellene ezt az értéket a forgatás során. Tudatosan kell eldönteni a felvétel elkezdése előtt a fehéregyensúly értékét. Általában a főfény karakterének megfelelően határozzuk meg, változtatni rajta csak akkor kell, ha megváltozik a főfény színhőmérséklete, vagyis belső térből kimegyünk az utcára, vagy épp fordítva.

Felületek fényvisszaverési képessége

A fénynek csak és kizárólag akkor van köze a láthatósághoz, ha az útjába kerül valami, tehát van miről visszaverődnie, vagy valamin áthaladnia. Könnyen belátható, hogy a különböző felületekről más és más mennyiségű fény verődik vissza. A visszavert fény mennyisége függ az adott tárgy színétől és a felületétől. A fényvisszaverési paraméterek azonos fénymennyiségnél 3%-97% között változhatnak. Gondoljunk egy fekete anyagra és egy mellette lévő tükör felületre. Ezt a több mint harmincszoros fényvisszaverési különbséget fontos, hogy észrevegyük, és árnyékolással, vagy kitakarással kezelni tudjuk, mert ennek tudatában kell meghatároznunk a képen belüli expozíciós viszonyokat. A videokamerák átfogása körülbelül 5 blende érték. A videokép nem szereti a túlvilágított részeket, drasztikus részletvesztéssel reagál minden ilyen szituációra.

A highkey és a lowkey hatás

Ez a világítással és a kép alaphangulatával kapcsolatos esztétikai fogalompár. A highkey kép a tónusok világos és közép tartományából építkezik. Jellemzője a szinte az árnyékmentességig derített képtartalom. Szórt lágy fényekből építkezik a világítási struktúrája, a fények kamera irányból érkeznek. Mint esztétikai hatás nagyon alkalmas a könnyedség, a tisztaság és a letisztultság valamint az ezekhez köthető fogalmak érzékeltetésére. A lowkey hatás által létrehozott kép, a tónusok alsó közép és sötét tartományából építi fel a tartalmat. A fény iránya jól érzékelhető, amin fény van az különös hangsúly kap a sötét tónusú árnyékokkal teli képfelületen.

Fekete-fehér kép világítása

Ma már csak kifejezetten a stilizáció szándékával forgatunk fekete-fehér filmet. A színes képpel összevetve világítási szempontból az a legnagyobb különbség, hogy a fény spektrális eloszlását ekkor nem kell figyelembe venni, csak és kizárólag a fény mennyiségével kell törődni, mivel a fekete-fehér kép nem tartalmaz színt. Emiatt a világítás legfőbb feladata a fekete-fehér filmnél, videonál a kívánt fény-árnyék viszonyokból adódó és azokkal elmesélhető hangulatok megteremtése. Szerencsés, ha nem utólag derül ki, hogy valamilyen technikai hiba miatt le kell mondanunk a színekről. A forgatás kezdetekor kell tudatos, a dramaturgiát szolgáló döntést hozni arról, hogy az adott anyag fekete-fehérben lesz végig felvéve. Ekkor lehet a legjobban kihasználni a fekete-fehér technika minden szépségét.

Szórt fény vagy direkt kemény fény

Direkt vagy kemény fényeknek nevezzük azokat a fényeket, amiket olyan fényforrások hoznak létre, amelyek fénye nem hatol át semmilyen olyan transzparens közegen, amelyben lévő részecskékkel vagy szálakkal kölcsönhatásba lépve, másodlagos fényhullámok jönnének létre. Ezzel szemben a szórt fény áthalad olyan transzparens közegen, amely másodlagos hullámokat hoz létre és minél nagyobb a kölcsönhatás - sűrűbb a közeg - annál nagyobb a szóródás.

A hárompontos vagy háromszög világítás

A mozgókép világításának az egyik legrégebben és legelterjedtebben használt módszere. Alapesetben három különböző hatású fényből tevődik össze. Az első a főfény, amely mennyiségénél fogva azonnal meghatározza az adott jelenet hangulatát. Helye a kamera optikai tengelyétől jobbra vagy balra van, ideális esetben az optikai tengelyre merőlegesen. Mivel iránya jól látható, érzékelhető az általa a képen belül megvilágított objektumokon, ezért legtöbb esetben fókuszálható, irányított fényforrásból származik. Mennyisége alapjaiban határozza meg a kép hangulatát. Külsőben forgatva mindig a Nap a főfény, még akkor is, ha erősen felhős, azaz szórt napfénnyel van dolgunk.

A második fény, ami szorosan kapcsolódik a főfényhez, az a kamera irányból érkező derítés. A derítés feladata, hogy a főfény által az objektumon létrehozott árnyékokat gyengítse, ezzel a már fentebb taglalt általános képi hangulatok kialakításában van kiemelkedően fontos szerepe. Külsőben forgatva a napfényt visszaverő felületekkel (derítőlapokkal) tudjuk legkönnyebben létrehozni ezt a fénytípust. Fontos, hogy a derítés által létrehozott árnyékot képen kívül tartsuk, míg a főfény által létrehozott árnyékok a kép szerves részét képezhetik.

A harmadik fénytípus az úgynevezett kiegészítő fények csoportja, amelyeknek a háromszög világításhoz kapcsolódó tagja a gégen, vagy ellenfény. Ez a fény ebben az esetben funkciójánál és helyzeténél fogva körberajzolja, és ezzel leválasztja a háttérről azt a képtartalmat, amit eddig a főfény és a derítés segítségével kiemeltünk a környezetéből. A kiegészítő fények közé tartoznak még azok az él fények és díszítő fények, amelyekkel a szereplő környezetében hozzuk létre a kép által kívánt hangulatot. Az alábbi – Gratz Márk által készített – animáción, osztott képernyőn a lámpák elhelyezkedése és hatása figyelhető meg.

Az osztott képernyőn a lámpák elhelyezkedése és hatása látszik háromszög világításnál.
7.26 ábra A háromszög világítás sematikus ábrája - video


[53] Kepes György (1979): A látás nyelve. Gondolat. 138. o.