A televízió, mint műfaj

A televíziózást az azonos idejű távolbalátás vágya hozta létre. Ennek a mai napig is tetten érhető műfaja az élő közvetítés vagy élő adás. A televízió a fejlődése során műfajteremtő médiummá vált, de mivel a mozgókép fogalmi rendszerével fejti ki a hatását, ugyanúgy rá is vonatkoznak a filmes műfajtörténet alapvető szabályai és műfaji felosztásai. Ezek a szabályok a műfaji rendeződést két alapvető, és egymással összefüggő módon vizsgálják jelentéstani és módszertani eszközökkel. A televíziózás műfajai tehát két nagy alapműfajra oszthatók, amelyek alapvetően a valósághoz való viszonyuk által, tehát módszertani megközelítéssel választhatók ketté.[63] A szórakoztató műfaj önállóvá válásával megjelenik egy harmadik nagy műfaj is, ami felelevenítette a mozgókép korai megjelenési formáira visszautaló primer, zsigeri, szórakoztató hagyományt. Ez a korai vásári komédiák és a mutatványosok bódéiban megjelenő burleszkfilm gag-ek világának mai továbbélési formáit jelenti. Ennek a műfajnak a képviselői, a show business által a mai korra formált, valóság- és túlélő show-k. A televízióban megjelenő három alapműfaj és az alájuk sorolható alműfajok a következők:

Fikciós műfajú adások

Ide tartoznak a tévéfilm, a televíziós sorozatok különböző formái - sitcom, drama series, szappanopera, tele-regény - valamint a videoklipek, az animációs filmek és a gyerekmesék.

Nem fikciós műfajú adások

Ide tartoznak elsősorban a hírműsorok, a napi és az összefoglaló jellegű heti híradók, az ezekhez kapcsolódó politikai és gazdasági háttérműsorok. A napszakokhoz köthető, a civil élet dolgaival foglalkozó magazinműsorok, sportközvetítések, kulturális és tudományos magazinműsorok, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, úti- és riportfilmek.

Szórakoztató műfajú adások

A különböző témájú talk show-k és vetélkedők, túlélő show-k a tehetségkutató műsorok és a realityshow-k tartoznak ide. Ezeket egyébként lehetne - nem módszertani, hanem jelentéstani megközelítéssel, a megvásárolt licensz miatt - műsorformátumoknak is nevezni.

A természettudomány kommunikáció műfaja

Az általunk is tárgyalt ismeretterjesztő vagy tudománykommunikációs tartalmat hordozó mozgóképek helye a nem fikciós műfajú adások között van. Hosszuktól függően, a rövidebb (5-10 perces) anyagok a tudományos magazinműsorok részei lehetnek, a hosszabb (25-50 perces) filmek helye pedig a dokumentumfilm műfajban van, az ismeretterjesztés címkével jelölve. Ezen utóbbiak adekvát megjelenési formája a tematikus ismeretterjesztő televíziós csatornák közege. A természettudományos filmkészítés alapvető feladata a tudományos eredmények és kutatások a néző számára érthető, értelmezhető formában történő mozgóképi megjelenítése. Fontos a társadalom minél szélesebb körének tájékoztatása a legújabb kutatási eredményekről, annak érdekében, hogy az új kutatások és az ebből létrejövő új tudás, innovatív módon beépülhessen a mindennapokba. Ezt nevezzük ismeretterjesztésnek.

Ennek az oktatási rendszeren kívüli munkának egyértelműen legfontosabb formai kötelezettsége, hogy hitelesen és élményszerűen mutassa be témáját. A természettudomány kommunikációval foglalkozó alkotóknak ennek kell alárendelnie valamennyi már ismertetett mozgóképi formanyelvi eszközt. A természettudomány kommunikációhoz sorolható oktatófilm-készítés esetében is a pontos tudásátadás az egyik legfontosabb feladat. Tévedés az, hogy ebben a műfajban a nézők irányából megjelenő szórakoztatási igényeknek kellene elsősorban megfelelni. Nem kell és nem szabad állatszereplőkkel létrejövő tévés reality show-kat tudományos műsorként tálalni a nézőknek. Mint ahogy egy ló- vagy agárverseny-közvetítés sem tudománykommunikáció.

Ezzel szemben a tudományos megismerés által vezérelt alkotói kíváncsiság és az ebből fakadó analitikus megközelítés a legjobb módszertani alap egy adott téma feldolgozásához. Az a tény, hogy az ismeretterjesztés nem tudományos kategória, nem ment fel az alól az erkölcsi és morális kötelezettség alól, hogy a tudománykommunikációt szolgálni csak és kizárólag az ismeretterjesztés és a pedagógia legjobb hagyományainak szem előtt tartásával lehet, és ezt mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani, aki természettudományos tudás átadásával foglalkozik.

A látás nyelve című művében Kepes György így közelíti meg ezt a témát :

„Korunk a káosz kora. Az emberi és anyagi értékek elfecsérelése és az alkotói teljesítőképesség könnyelmű kiuzsorázása azt bizonyítja, hogy közéletünk elvesztette belső összhangját. Az egészséges emberi lét e hanyatlása legfájdalmasabban az egyént érinti, akit összeroncsoltak formátlan világának szilánkjai, s képtelen arra, hogy rendet teremtsen fizikai és pszichikai igényei között.

A tragikus formátlanság társadalmi rendszerünk ellentmondásaiból fakad, és arról árulkodik, hogy nem sikerült új szellemi fegyverzetet találnunk. Ez pedig nélkülözhetetlen, ha meg akarjuk őrizni egyensúlyunkat a dinamikus világban. (…)

A látás nyelve mint optikai kommunikáció, az egyik leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy újra létrehozza az ember és a tudás harmonikus egységét. A vizuális nyelv minden más kommunikációs eszköznél hatékonyabban képes a tudást terjeszteni. Segítségével az ember tárgyi formában fejezheti ki és adhatja tovább tapasztalatait. A vizuális kommunikáció egyetemes és nemzetközi: nem ismeri a nyelv, a szókincs vagy a nyelvtan korlátait; egyaránt megérthetik írástudatlanok és művelt emberek. Tényeket és eszméket nagyobb mértékben és mélyebbre hatolva tud közvetíteni a vizuális nyelv, mint más kommunikációs eszközök. A statikusan verbális fogalmat a dinamikus képnyelv érzéki elevenséggel képes életre gerjeszteni. Az anyagi világ és a társadalmi folyamatok új értelmezését azért képes ábrázolni, mert korunk minden haladó természettudományos fogalmát jellemző dinamikus kölcsönviszonyok és áthatások egyúttal a mai vizuális kommunikációs eszközök - fénykép, film és televízió - lényegi kifejező elemei is.”[64]

Ellenőrző kérdések

10.2

Jelentéstani és módszertani szempontból foglalja össze a mozgóképi műfajokat!

10.3

Határozza meg mit értünk a tudománykommunikáció műfaja alatt![63] Rick Altman: A film és a műfajok, in.: Oxford film enciklopédia, 284-294.o. szerk.: Geoffrey Nowell-Smith, 1998. Glória Kiadó,

[64] Kepes György: A látás nyelvéről, in: A látás nyelve 1979. Gondolat Kiadó